Homila z Mszy Św. na zakończenie procesu beatyfikacyjnego Werbistów

Home »  Homila z Mszy Św. na zakończenie procesu beatyfikacyjnego Werbistów

Kazanie odpustowe Św. Wojciech i na zakończenie procesu
beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym 19 Werbistów – męczenników.

Gromadzimy się w tej świątyni, by oddać cześć największemu misjonarzowi tych ziem, Św.
Wojciechowi. Równocześnie dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem dla naszego Domu, naszej
Polskiej Prowincji, dla Zgromadzenia Słowa BoŜego. Szczególny dzień dla rodzin naszych
współbraci męczenników, jak równieŜ dla parafii z których pochodzili. W dniu dzisiejszym
zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym naszych 19 współbraci Werbistów,
męczenników II wojny światowej.
Kim oni byli:
5 ojców, 6 kleryków i 8 nowicjuszy, którzy zginęli:
6 w Dachau, 9 w Gusen, 2 w Sachsenhausen, 1 w Buchenwald i 1 w ST. Georgen
O. Fridrich, prowincjał wschodnioniemieckiej prowincji SVD starał się usilnie u władz niemieckich
o uwolnienie uwięzionych polskich współbraci. Wszelkie starania spełzły na niczym. Wobec tego
prosił władze niemieckie o podanie przynajmniej przyczyny przetrzymywania w obozach polskich
współbraci. Wtedy wreszcie dostał od władz niemieckich z Berlina urzędowe pismo z odpowiedzią.
„Oni nie popełnili Ŝadnego przestępstwa. JednakŜe do końca wojny nie zostaną wypuszczeni z
obozu, w ramach jako środek prewencji, poniewaŜ naleŜą do polskiej inteligencji”. Skazani na
śmierć dla prewencji. Nie popełnili Ŝadnej winy, ale na śmierć zostali skazani. Byli niewinni, ale na
śmierć zostali skazani.
Kochani!
Proces Chrystusa odbył się 2 tysiące lat temu, ale tak jak kiedyś, tak i dziś podobne procesy
odbywają się w świecie. Ciągle oskarŜa się niewinnych, wydaje niesprawiedliwe wyroki, umywa
się ręce. Proces Chrystusa trwa do dziś, zmieniają się tylko aktorzy. Często pytamy dlaczego w
świecie tyle nienawiści, tyle zła, dlaczego tyle tragedii spotyka niewinnych, bezbronnych ludzi.
Dlaczego Dachau, Gusen, Sachsenhausen; dlaczego Buchenwald, ST. Georgen – dlaczego… ?
PoniewaŜ – Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę.
W naszych konstytucjach czytamy o śmierci:
„W śmierci dopełniamy ostatecznego oddania się Bogu. Umieramy w jedności z Chrystusem, która
zapoczątkowana na chrzcie, umacnia się w profesji, umacnia się przez sprawowanie Eucharystii i
teraz uzyskuje swe ostateczne dopełnienie. W śmierci Chrystus woła nas do domu Ojca, abyśmy w
doskonałej wspólnocie świętych widzieli Ojca twarzą w twarz zabrani do wiecznej miłości, która
łączy Ojca i Syna w Duchu Świętym.” (Konst. 415)
JakŜe piękne słowa, ale jak cięŜko wprowadzić je w Ŝycie!
W dzisiejszych szczególnie trudnych czasach, w okresie wielorakich kryzysów, gdy człowiek łatwo
traci nadzieję i brak mu perspektyw Ŝyciowych, spojrzenie na naszych męczenników jest
świadectwem wystawionym wspaniałej miłości chrześcijańskiej, miłości – która w piekle obozów
koncentracyjnych spotkała się z nienawiścią. I miłość odniosła jednak zwycięstwo.
Obozy śmierci, w których ginęli nasi współbracia nie były tylko miejscem udręki, bestialstwa i
grzechu, lecz takŜe miejscem, gdzie Bóg dokonał wielkich czynów i gdzie w tych wielkich czynach
człowiek współdziałał z Bogiem.
KaŜdy z naszych współbraci, niezaleŜnie czy kapłan, kleryk czy nowicjusz zasługuje na to, byśmy
nad jego Ŝyciem i śmiercią pochylili nasze głowy. Ich męczeństwo pokazuje, Ŝe miłość zwycięŜyła
zło, nienawiść zemstę, Ŝe moc ducha silniejsza jest od potęgi zła i przemocy; Ŝe Golgota prowadzi
do zmartwychwstania, bo Bóg jest miłością.
Oto kilka myśli naszych współbraci męczenników wypowiedzianych przed śmiercią:
„Musimy mieć nadzieję i mieć nadzieję przeciw wszelkiej nadziei. Wtedy moŜemy przyjąć Ŝycie,
które nie zasługuje na nazwę Ŝycia”. ( Stanisław Kolka)
„Matki juŜ nie zobaczę, natomiast Tę Niebieską. Cieszę się na to”. (Jan Stoltman)
„Jestem gotowy” – powiedział przy poŜegnaniu. „Przed światłością Słowa i Duchem łaski niech
ustąpią ciemności grzechu i noc pogaństwa”.(Bronisław Kowalski)
KaŜdy z nas musi dźwigać swój krzyŜ, ale musimy zaufać Chrystusowi i dźwigać ten krzyŜ
razem z Chrystusem. Wydawałoby się, Ŝe łatwiej i lŜej byłoby dźwigać krzyŜ bez Chrystusa, bo
dźwigalibyśmy tylko cięŜar krzyŜa. Biorąc krzyŜ z Chrystusem, bierzemy dodatkowy balast –
cięŜar ciała Chrystusa. Jednak w tym wypadku dźwiganie krzyŜa z Chrystusem nabiera sensu i
łatwiej jest nam iść przez Ŝycie. Tak wielu przecieŜ, którzy zaufali tylko sobie – dźwigając krzyŜ
bez Chrystusa – załamało się, widząc bezsensowność swoich wysiłków.
O. Teodor Drapiewski przed śmiercią powiedział:
„Pójdę za Tobą, Chryste, drogą krzyŜowa,
bo krzyŜ najlepiej mnie do Ciebie zbliŜa.
Daj mi o Chryste, przez Twą świętą mękę,
gazowej męki zwycięŜyć udrękę”.
72 lata temu O. Roman Kozubek odprawiał swoje prymicje, na które otrzymał kielich. I oto ten sam
kielich stoi dzisiaj na ołtarzu i w nim wino z odrobiną wody zmieni się w krew Chrystusa, łącząc
naszą ofiarę eucharystyczną z ofiarami naszych współbraci męczenników.
W ksiąŜce „Christ in Dachau”, austriacki kapłan John M. Lenz, który 5 lat spędził w tym obozie,
pisze o wierze i cierpieniach polskiego duchowieństwa.
Oto Credo Polskich KsięŜy w Dachau przetłumaczone na język polski:
Wierzę w Boga Wszechmogącego
Stworzyciela nieba i ziemi
Wierzę, choć jestem poniŜony i upokorzony
Wierzę w Ciebie, Ŝyjącego i Trójjedynego Boga
Wierzę w Ciebie mój Ojcze, Abba
Wierzę, choć jestem tu tylko numerem
I wyłączony z istnienia
Wierzę w Ciebie mój BoŜe
Wzmocnij moją wiarę
Wierzę w Boga, wierzę
Głodny i poniŜony
Pozbawiony Ojczyzny i nędzny
Oddzielony od Ojczyzny i ukochanych
Niepewny przyszłości
Niepewny następnego dnia
Mój BoŜe, BoŜe, wierzę w Ciebie
Mój BoŜe i Ojcze
Ty rządzisz całym światem silnym ramieniem
Wyzwól mnie z więzienia
A jeŜeli to nie Twoja wola
To umrę
Ale wyzwól moją Ojczyznę
Wyzwól wszystkie ludy z niewoli
Daj nam wszystkim pokój,
Którego świat dać nie moŜe
Wierzę w ciebie, Boga Ŝyjącego
Wierzę, ufam i miłuję Ciebie.
Amen.
o. Józef Michna, SVD

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes